Author = Ahmadpour, Forouzan
Number of Articles: 2
1. Impact of a High-protein Nutritional Intake on the Clinical Outcome of the Neurocritical Patients

Volume 19, Issue 2, Spring 2020, Pages 264-273

Forouzan Ahmadpour; Mehran Kouchak; Mir Mohammad Miri; Sara Salarian; Seyedpouzhia Shojaei; Kiana Ramezanzadeh; Paria Rezapour; Mohammad Sistanizad


2. Clopidogrel Resistance and its Impact on Clinical Outcome of Iranian Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention

Volume 17, Issue 3, Summer 2018, Pages 1099-1104

Mohammad Haji Aghajani; Farzad Kobarfard; Seyedpouzhia Shojaei; Froozan Ahmadpour; Olia Safi; Neda Kazeminia; Naeime Zarepishe; Mohammad Sistanizad