Keywords = Sodium bicarbonate
Number of Articles: 2
1. Preparation of Ethyl Cellulose Microspheres for Sustained Release of Sodium Bicarbonate

Volume 18, Issue 2, Spring 2019, Pages 556-568

Jia-Hui Wu; Xiao-Juan Wang; Shu-Juan Li; Xiao-Ying Ying; Jing-Bo Hu; Xiao-Ling Xu; Xu-Qi Kang; Jian You; Yong-Zhong Du


2. Recent Advances In Treatment of Acute Organophosphorous Nerve Agents Poisoning

Volume 5, Number 2, Spring 2006, Pages 79-87

M Balali-Mood; K Balali-Mood; F Hosseini Shirazi