Author = Lin Dong
Number of Articles: 1
1. Chemical profile and anti-inflammatory activity of total flavonoids from Glycyrrhiza uralensis Fisch.

Volume 17, Issue 2, Spring 2018, Pages 726-734

Lei Yin; Yuanbin Zhang; Zhiheng Shu; Lin Dong; Xiuli Wu; Jing Chen; Jingxia Liu; xueyan fu; Weihong Sun; Meifeng Liu