Author = Guan-Zhou Yang
Number of Articles: 1
1. Impact of Aspirin Eugenol Ester on Cyclooxygenase-1,Cyclooxygenase-2,C-reactive protein,Prothrombin and Arachidonate 5-lipoxygenase in Healthy Rats

Volume 16, Issue 4, Autumn 2017, Pages 1443-1451

Ning Ma; Guan-Zhou Yang; Xi-Wang Liu; Ya-Jun Yang; Isam Mohamed; Guang-Rong Liu; Jian-Yong Li