Author = Qing-Wang Li
Number of Articles: 1
1. Effects and Mechanism of Baicalin on Apoptosis of Cervical Cancer HeLa Cells In-vitro

Volume 14, Issue 1, Winter 2015, Pages 251-261

Yong Peng; Zhan-zhao Fu; Cong-Shan Guo; Yan-Xia Zhang; Ya Di; Bin Jiang; Qing-Wang Li