Author = Jingze Zhang
Number of Articles: 2
1. Identification of chemical constituents in the extract and rat serum from Ziziphus jujuba Mill. by HPLC-PDA-ESI-MSn

Volume 13, Issue 3, Summer 2014, Pages 1055-1063

Shuping Wang; Jingze Zhang; Zhidan Zhang; WenYuan Gao; Yanan Yan; Xia Li; Changxiao Liu